Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van CMC Marketing B.V., handelend onder de namen CMC Marketing en CMC Media, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Roermond, KvK nummer 56457685.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk ter zijde geschoven met in de plaats stelling van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door CMC Marketing B.V.
 4. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Definities

 1. Opdrachtnemer CMC Marketing B.V.;
 2. Opdrachtgever: degene die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat op het gebied van marketing- en media-advies, communicatie en pr- werkzaamheden en/of consulting;
 3. Offerte: iedere aanbieding of prijsopgave van opdrachtnemer in welke vorm dan ook en uitsluitend geldt als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht;
 4. Opdracht: een door schriftelijk opgestelde overeenkomst waarin duidelijk de door opdrachtgever gekozen trajecten en diensten worden beschreven met de daarbij behorende honorering.

Artikel 3: Offerte

 1. Een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Na het verstrijken van deze periode is de offerte verlopen en is opdrachtnemer niet langer aan de offerte gebonden.
 2. Offertes zijn mede gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken.
 3. Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Prijs / honorarium

 1. De door opdrachtnemer in de opdracht genoemde prijzen / honoraria staan volledig los van de uitkomsten van de verleende opdracht. Bepalend voor de facturatie is het moment waarop de gefactureerde werkzaamheden zijn c.q. worden verricht, tenzij andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 2. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben altijd een zuiver indicatief karakter en binden opdrachtnemer niet, tenzij expliciet in de opdracht anders vermeld.
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte prijzen / honoraria luiden exclusief BTW.
 4. Eventuele reis-, verblijfs- en accommodatiekosten worden op basis van nacalculatie aan opdrachtgever separaat doorbelast. Deze kosten maken geen deel uit van de opdracht.
 5. Opdrachtgever dient opdrachtnemer kosteloos in staat te stellen ter plaatse de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, waartoe in ieder geval behoort -indien nodig- het ter beschikking stellen van een ruimte waarin gewerkt kan worden, voorzien van computer met internetaansluiting en email, alsmede een telefoon.

Artikel 5: Betaling

 1. Facturering geschiedt op basis van de opdrachtbevestiging. De werkzaamheden en kosten zullen zulks ter keuze van opdrachtnemer op basis van voorschotfacturen, tussentijdse declaraties en/of einddeclaraties aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle declaraties/facturen dienen zonder korting of inhouding binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald op het door opdrachtnemer aangegeven bankrekeningnummer.
 2. Indien een voorschotnota wordt verzonden heeft opdrachtnemer het recht pas een aanvang te maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotnota is betaald.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens opdrachtnemer op te schorten. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om voorschotnota’s te zenden, ook al was dat tot dan toe tussen partijen niet gebruikelijk. In ieder geval zal enkel nog op basis van voorschotnota’s gewerkt kunnen worden, indien het betalingsgedrag van opdrachtgever niet tijdig en volledig is geweest of de verwachting bestaat dat betalingen zijn niet tijdig en/of volledig zullen volgen.
 4. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie van opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, met een minimum van 1% per maand of gedeelte van een maand, verschuldigd.
 5. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot bet resultaat van de door de opdrachtnemer geleverde dienst.
 2. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van, of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. De opdrachtnemer is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdracht, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 4. De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 5. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever of enige derde expliciet uit. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Indien sprake is van een opdracht gesloten met meer dan één opdrachtgever zullen al deze opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de opdracht op een opdrachtgever rusten.
 8. De in de overeenkomst genoemde termijnen zijn altijd geschatte termijnen en dientengevolge levert een eventuele termijnoverschrijding geen wanprestatie op aan de zijde van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de genoemde termijn zoveel mogelijk in acht nemen. De overeenkomst kan dientengevolge door opdrachtgever niet worden ontbonden en levert eveneens geen aansprakelijkheid aan de zijde van opdrachtnemer op.
  Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 7: Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Duurt de overmachttoestand een kwartaal of langer dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 2. Onder overmacht wordt ook verstaan stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het bedrijf van opdrachtnemer of bij door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8: Klachten

 1. Opdrachtgever dient de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer telkens, voor zover in zijn vermogen ligt, te inspecteren. Mochten zich er klachten voordoen dan dienen deze binnen acht dagen na oplevering van die bepaalde werkzaamheden schriftelijk te geschieden. Klachten gedaan nà de in dit artikellid genoemde termijn, zijn niet ontvankelijk.
 2. Opdrachtnemer zal de voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken ter zake.
 3. Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer zal opdrachtnemer naar beste kunnen de werkzaamheden opnieuw uitvoeren teneinde de fout te herstellen of een gedeelte van de overeengekomen prijs restitueren c.q. op het te factureren of reeds gefactureerde bedrag crediteren.
 4. Indien opdrachtnemer producten dan wel werkzaamheden aan opdrachtgever levert die opdrachtnemer van derden heeft verkregen, is opdrachtnemer nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop opdrachtnemer ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

Artikel 9: Verzuim/ontbinding

 1. Bij verzuim van opdrachtgever of in één van de in artikel 9 lid 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is opdrachtnemer bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige opdracht.
 2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle opdrachten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij opdrachtnemer binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de opdracht te verlangen.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel doet niet af aan de overige rechten van opdrachtnemer op grond van de wet en de opdracht, waaronder het recht op schadevergoeding. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, zijn respectievelijk alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Artikel 10: Annulering

Bij annulering van de opdracht is opdrachtgever gehouden de volgende vergoedingen te voldoen:

 1. Bij annulering meer dan 63 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van de overeengekomen prijs / honorarium;
 2. Bij annulering minder dan 63 dagen en meer dan 42 dagen, 50% van de overeengekomen prijs / honorarium;
 3. Bij annulering minder dan 42 en meer dan 21 dagen, 75% van de overeengekomen prijs / honorarium;
 4. Bij annulering minder dan 21 dagen, 100% van de overeengekomen prijs / honorarium.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft opdrachtnemer volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.
 2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voor alle schade (waaronder de juridische adviseurkosten) die opdrachtnemer zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien opdrachtnemer die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

Artikel 12: Aanvullende voorwaarden training en coaching

 1. Deelnemers aan de training(en) dienen deze actief te volgen. Indien een deelnemer zodanig storend gedrag vertoont dat dit gedrag, naar de mening van opdrachtnemer, van negatieve invloed is op de kwaliteit en resultaten. Kan opdrachtnemer deelname ontzeggen aan de deelnemer. Dit onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot volledige betaling van de contractueel afgesproken prijs.
 2. Opdrachtgever is, indien deelnemers niet permanent, of in zijn geheel niet aanwezig (kunnen) zijn, de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. De keuze van het conferentieoord wordt in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bepaalt. Het conferentieoord moet voldoen aan door opdrachtnemer te stellen kwaliteitseisen. Een wijziging van conferentieoord levert geen rechtsgeldige reden voor ontbinding van de opdracht op.
 4. Indien opdrachtgever met opdrachtnemer overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen trainingen en/of coachingstraject(en) af te nemen in een periode van maximaal 12 maanden na ondertekening van de opdracht, en deze niet afneemt of de opdracht voortijdig annuleert, is opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

Artikel 13: Geheimhouding

Partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van opdrachtnemer en de eventueel door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtnemer, betrokkenen bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

Download de voorwaarden (PDF 296 KB)